Shitpost · 05/03/2023 0

Shit Posting #12

Bạn muốn tránh tiếp xúc với mọi người?

Hãy uống nước, nước không chỉ giúp cơ thể bạn bù khoáng, mà hơn hết là nó giúp bạn không phải nói chuyện với mọi người trong lúc uống nước, rồi sau đó bạn phải đi tè, và điều đó còn giúp bạn tránh mặt nhiều người hơn.