Tự Học Data Science

Lộ trình để tự học data science

01/03/2024

04.10 Customizing Ticks

Major và Minor Ticks¶ Trong mỗi trục, có khái niệm về đánh dấu chính và đánh dấu phụ. Như tên gợi ý, đánh dấu chính thường lớn hơn hoặc nổi bật hơn, trong khi đánh dấu phụ thường nhỏ hơn....

Read More
25/02/2024

04.09 Text and Annotation

Vi dụ: Tác động của Ngày Lễ đối với Sinh con ở Hoa Kỳ¶ Hãy quay lại một số dữ liệu mà chúng ta đã làm việc trước đây, trong “Ví dụ: Dữ liệu Tỷ lệ Sinh”, nơi chúng ta...

Read More
20/02/2024

04.08 Multiple Subplots

plt.axes: Sử dụng subplot bằng cách tạo thủ công¶ Phương pháp cơ bản nhất để tạo một trục là sử dụng hàm plt.axes.Như chúng ta đã thấy trước đây, mặc định hàm này tạo ra một đối tượng trục chuẩn...

Read More
15/02/2024

04.07 Customizing Colorbars

Tùy chỉnh thanh màu¶ Bảng màu có thể được chỉ định bằng cách sử dụng đối số cmap của chức năng vẽ đang tạo ra biểu đồ: Tất cả các bản đồ màu hiện có đều có sẵn trong không...

Read More
10/02/2024

04.06 Customizing Plot Legends

Chọn phần từ để hiển thị trái lệ¶ Như chúng ta đã thấy, mặc định legend bao gồm tất cả các phần tử đã được đặt tên.Nếu điều này không phải là điều mong muốn, chúng ta có thể điều...

Read More
26/01/2024

04.03 Visualizing Errors

Các Lổi Cơ Bản¶ Một lỗi cơ bản có thể được tạo ra bằng một lệnh gọi hàm Matplotlib duy nhất: Ở đây, fmt là một mã định dạng điều khiển hiển thị các dòng và điểm, và có cú...

Read More
16/01/2024

04.01 Simple Line Plots

Điều chỉnh Plot: Màu và Styles dòng¶ Điều chỉnh đầu tiên bạn có thể muốn thực hiện với một biểu đồ là điều khiển màu và kiểu đường.Hàm plt.plot() nhận thêm các tham số có thể được sử dụng để...

Read More
06/01/2024

03.13 Further Resources

Tài liệu về Matplotlib¶ Một chương trong một quyển sách không bao giờ hi vọng có thể đề cập đủ tất cả các tính năng và kiểu plot có sẵn trong Matplotlib.Đồng như những gói khác mà chúng ta đã...

Read More