Shitpost · 24/12/2022 0

Shit posting #7

Yêu nhau đi em
Mùa đông lạnh lắm
Tay cần được nắm
Mình cần được yêu
n